Algemene voorwaarden

artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere
aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
Velgenservice en een Opdrachtgever waarop
Velgenservice deze voorwaarden van toepassing
heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgeweken.

2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of
andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1. De door Velgenservice geoffreerde prijzen zijn
exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, eventuele in het kader van de
overeenkomst te maken kosten, daaronder
begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij
anders aangegeven.

2. Indien de aanvaarding (al dan niet op
ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod
van Velgenservice dan is Velgenservice daaraan
niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot
stand, tenzij Velgenservice anders aangeeft.

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht
Velgenservice niet tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch
voor toekomstige orders.

artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen,
risico-overgang, uitvoering en wijziging
overeenkomst; prijsverhoging

1. De overeenkomst tussen Velgenservice en
Opdrachtgever wordt aangegaan voor de
periode van opdracht van Opdrachtgever tot en
met uitlevering door Velgenservice aan
Opdrachtgever.

2. Is voor de uitvoering van bepaalde
werkzaamheden of voor de levering van
bepaalde zaken een termijn overeengekomen of
opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.

3. Velgenservice heeft het recht bepaalde
werkzaamheden te laten verrichten door derden.
De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2
en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Levering geschiedt af fabriek Velgenservice.
Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen
op het moment dat deze hem ter beschikking
worden gesteld. Indien Opdrachtgever afname
weigert of nalatig is met het verstrekken van
informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor
de levering, dan is Velgenservice gerechtigd de
zaken op te slaan voor rekening en risico van
Opdrachtgever. Het risico van verlies,
beschadiging of waardevermindering gaat op de
Opdrachtgever over op het moment waarop
zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking
staan.

5. Opdrachtgever stelt bij elke opdracht een
opdrachtbon ter beschikking aan Velgenservice.
Deze opdrachtbon omvat alle gegevens,
waarvan Velgenservice aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst. Opdrachtgever kan deze insluiten
bij aanlevering van de velgen en/of per
fax en/of e-mail aan Velgenservice ter
beschikking te stellen. Wanneer Opdrachtgever
geen opdrachtbon ter beschikking stelt verricht
Velgenservice geen werkzaamheden in het
kader van de betreffende opdracht. Indien
Opdrachtgever de opdrachtbon niet tijdig aan
Velgenservice verstrekt, heeft Velgenservice het
recht de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten en / of de uit de vertraging
voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever
in rekening te brengen.

6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst
blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of
aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in
onderling overleg tot aanpassing van de
overeenkomst overgaan. Aanpassing van de
overeenkomst kan consequenties hebben voor
de prijs en/of levertijd.

7. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dan is
Velgenservice gerechtigd om daaraan pas
uitvoering te geven nadat Opdrachtgever
akkoord is gegaan met de prijs, levertijd en
andere voorwaarden.

8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan
Velgenservice een verzoek tot wijziging van de
overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief
en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen
hebben voor de te verrichten werkzaamheden of
te leveren zaken.

9. Indien Opdrachtgever in gebreke komt in de
nakoming van de overeenkomst, dan is
Opdrachtgever aansprakelijk voor alle directe en
indirecte schade die aan de zijde van
Velgenservice daardoor is ontstaan.

10. Indien Velgenservice met Opdrachtgever een
vaste prijs overeenkomt, dan is Velgenservice te
allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs
zonder dat Opdrachtgever in dat geval
gerechtigd is om de overeenkomst om die reden
te ontbinden. Dit is alleen van toepassing indien
de verhoging van de prijs voortvloeit uit een
bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of
regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging
van de prijs van grondstoffen, lonen, derden et
cetera of op andere gronden die bij het aangaan
van de overeenkomst redelijkerwijs niet
voorzienbaar waren.

artikel 4 Opschorting, ontbinding en
tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Velgenservice is bevoegd de overeenkomst te
ontbinden indien zich zulke omstandigheden
voordoen dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding
van de overeenkomst in redelijkheid niet van
Velgenservice kan worden gevergd.

2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de
vorderingen van Velgenservice op de
Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien
Velgenservice de nakoming van de
verplichtingen opschort, behoudt hij zijn
aanspraken uit de wet en overeenkomst.

3. Indien Velgenservice tot opschorting of
ontbinding overgaat, is hij op geen enkele wijze
gehouden tot vergoeding van schade en kosten
daardoor op enige wijze ontstaan.

4. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever
toerekenbaar is, is Velgenservice gerechtigd tot
vergoeding van de schade, daaronder begrepen
die kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

5. Indien Opdrachtgever een geplaatste order
geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de
werkzaamheden die werden verricht en de
daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken,
vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en
afleveringskosten daarvan en de voor de
uitvoering van de overeenkomst gereserveerde
arbeidstijd, door Velgenservice aan
Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

artikel 5 Overmacht

1. Velgenservice is niet gehouden tot het nakomen
van enige verplichting jegens Opdrachtgever
indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van
een omstandigheid die niet is te wijten aan
schuld, en noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene
voorwaarden verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen, alle van buitenkomende oorzaken,
voorzien of niet-voorzien, waarop Velgenservice
geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor
Velgenservice niet in staat is zijn verplichtingen
na te komen. Werkstakingen van derden zijn
daaronder begrepen.

3. Voor zover Velgenservice ten tijde van het
intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is
nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en
aan het nagekomen respectievelijk na te komen
gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is
Velgenservice gerechtigd om het reeds
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
separaat te factureren. Opdrachtgever is
gehouden deze factuur te voldoen als ware er
sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 6 Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden bij aflevering
à contant. In geval Velgenservice besluit op
rekening te factureren geschiedt betaling steeds
binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door
Velgenservice aan te geven wijze in de valuta
waarin is gefactureerd. Het besluit of betaling à
contant of op rekening plaatsvindt is gehouden
tot Velgenservice.
a. Indien betaling door Opdrachtgever na
14 dagen na factuurdatum niet is
voldaan, stuurt Velgenservice een eerste
herinnering.
b. Indien Velgenservice 7 dagen na datum
van eerste herinnering nog geen betaling
van Opdrachtgever heeft ontvangen,
stuurt Velgenservice een tweede
herinnering en brengt Velgenservice
administratiekosten à €10,- incl. btw in
rekening.
c. Indien Velgenservice binnen 7 dagen na
datum van tweede herinnering alsnog
geen betaling van Opdrachtgever heeft
ontvangen, dan geeft Velgenservice de
vordering uit handen aan een
incassobureau waarvan de
(buitengerechtelijke) kosten geheel voor
rekening van Opdrachtgever komen.

artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1. In het kader van de overeenkomst door
Velgenservice geleverde zaken blijven eigendom
van Velgenservice totdat Opdrachtgever alle
verplichtingen uit de met Velgenservice gesloten
overeenkomst(en) is nagekomen.

2. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen
dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden
om de eigendomsrechten van Velgenservice
veilig te stellen.

3. Voor het geval Velgenservice zijn in dit artikel
aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen,
geeft Opdrachtgever bij voorbaat
onvoorwaardelijke en niet herroepelijke
toestemming aan Velgenservice en door
Velgenservice aan te wijzen derden om al die
plaatsen te betreden waar de eigendommen van
Velgenservice zich bevinden en deze terug te
nemen.

artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames,
verjaringstermijn

1. De door Velgenservice te leveren zaken en
diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en
normen die daaraan op het moment van levering
redelijkerwijs gesteld kunnen worden en
waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.

2. Iedere vorm van garantie komt te vervallen
indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of
voortvloeit uit het gebruik van chemicaliën,
reinigingsmiddelen (waaronder doch niet beperkt
tot velgenreiniger), verwaarlozing,
klimatologische condities, schade ten gevolge
van transport, schade ten gevolge van montage
door anderen dan Velgenservice, schade
gereden, ongeval, belasting van het
laadvermogen, onoordeelkundig of oneigenlijk
gebruik, onjuiste opslag of onderhoud door
Opdrachtgever en / of door derden.

3. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te
(doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment
dat de zaken hem ter beschikking worden
gesteld respectievelijk de desbetreffende
werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort
Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of
kwantiteit van het geleverde overeenstemt met
hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de
eisen die partijen dienaangaande zijn
overeengekomen. Eventuele gebreken dienen
binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan
Velgenservice te worden gemeld. Opdrachtgever
dient Velgenservice in de gelegenheid te stellen
een klacht te (doen) onderzoeken.

4. Indien Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit
zijn betalingsverplichting niet op.

5. Indien van een gebrek later melding wordt
gemaakt, dan komt Opdrachtgever geen recht
meer toe op herstel, vervanging of
schadeloosstelling.

6. Indien komt vast te staan dat een klacht
ongegrond is, dan komen de kosten daardoor
ontstaan, daaronder begrepen de
onderzoekskosten van Velgenservice, voor
rekening van Opdrachtgever.

7. Na verloop van de garantietermijn zullen alle
kosten voor herstel of vervanging aan
Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Indien Velgenservice aansprakelijk mocht zijn
voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid
van Velgenservice beperkt tot maximaal de
factuurwaarde van de order, althans tot dat
gedeelte van de order waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.

2. De aansprakelijkheid van Velgenservice is in
ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der
uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend
geval.

3. Velgenservice is niet aansprakelijk voor schade,
van welke aard ook, veroorzaakt als gevolg van
door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of
onvolledige gegevens

4. Velgenservice is uitsluitend aansprakelijk voor
directe schade. Onder directe schade wordt
uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter
vaststelling van de oorzaak en de omvang van
de schade, voor zover de vaststelling betrekking
heeft op schade in de zin van deze voorwaarden,
de eventuele redelijke kosten gemaakt om de
gebrekkige prestatie van Velgenservice aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, voor
zoveel deze aan Velgenservice toegerekend
kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter
voorkoming of beperking van schade, voor zover
Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben
geleid tot beperking van directe schade.

artikel 10 Vrijwaring

1. Opdrachtgever vrijwaart Velgenservice voor
eventuele aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst
schade lijden.

artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij
Velgenservice partij is, is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing, ook indien aan
een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het
buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de
bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar
woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het
Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De bevoegd rechter te Brielle is bij uitsluiting
bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij
de wet dwingend anders voorschrijft.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter
doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te
beslechten.

artikel 12 Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel te Rotterdam.

2. Van toepassing is steeds de laatst
gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die
gold ten tijde van het totstandkomen van de
rechtsbetrekking met Velgenservice.

3. De Nederlandse tekst van de algemene
voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg
daarvan.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »